Aquesta web utilitza cookies perquè puguem millorar la seva experiència de navegació, al continuar, asumim que accepta les cookies. Llegir més

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de PrivaciTAT (en endavant, la “POLÍTICA DE PRIVACITAT”) regula, amb caràcter general, la recollida i traractament per part de Monico Checa Duarte (en endavant, “Belladona”) de les dades personals que vostè ens facilita com a usuari de la pàgina web accessible a través del nom de domini https://belladona.cat (en endavant, la “Web”), inclosos els serveis que en cada moment es trobin disponibles a través del web. Tot això sense perjudici de les previsions específiques establertes en determinades seccions, formularis o serveis disponibles a la Web a l'objecte de facilitar-li la informació pertinent i, si escau, demanar el seu consentiment. Belladona es reserva el dret a modificar la POLÍTICA DE PRIVACITAT per adaptar-la a novetats legislatives, jurisprudencials i/o administratives, així com a les pràctiques que desenvolupi en cada moment a través del web, tenint en tot moment en compte els seus drets i interessos. En tot cas Belladona li proporcionarà els recursos tècnics adequats perquè pugui accedir a la POLÍTICA DE PRIVACITAT a fi de donar degut compliment a les obligacions d'informació que ens correspon observar de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. 

1. ¿QUI ES EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES? 

El responsable del tractament de les seves dades és Monico Checa Duarte amb DNI 40448692h i amb domicili al c/nou, 29, 17600 Figueres (griona). Per a qualsevol qüestió relacionada amb la POLÍTICA DE PRIVACITAT i/o el tractament de les seves dades personals pot contactar amb nosaltres a l'adreça de correu electronic info@belladona.cat

2. ¿COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Les dades que tractema a Belladona ha estat obtingudes de vostè mateix, a través de (i)els diferents formularis que empleni durant la navegació a través del web i/o a través d'altres canals (per exemple registre com a usuari de la WEB quan hi hagués, formularis de contacte, formularis referents a ofertes d'ocupació i/o processos de selecció, etc.); mitjançant la remissió d'un correu electrònic o missatge de consulta. En el cas que les dades personals aportades pertanyessin a un tercer, vostè garanteix que ha informat a aquest tercer de la POLÍTICA DE PRIVACITAT i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Belladona amb les finalitats que s'assenyalen més endavant. Addicionalment l'informem el possible tractament de les seves dades de xarxes socials a través dels perfils corporatius que Belladona manté disponible a cada xarxa social en la qual es troba present, tot això en els termes i dcondicions establerts en cada xarxa social.

3. ¿QUIN TIPUS DE DADES TRACTEM?

Les dades que tractem a Belladona són aquelles que vostèens ha proporcionat durant la navegació per la web, a través dels oportuns formularis que emprem per formalitzar el nostre contacte amb vostè i/o mitjançant correu electrònic, aixií com aquells altres que, si cas, obtinguem a través dels perfils corporatius de Belladona a les xarxes socials en què estem presents. En particular a Belladona tractem les següents categories de dades:

-Dades identificatives i de contacte com (nom, cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon).
-Codis i claus d'identificació com a usuari regsitrat del WEB.
-Dades de navegació a Internet (adreça IP, visites a pàgines web, connexions a xarxes wifi).

4. ¿AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES I BAIX QUÈ LEGITIMACIÓ?

El tractament de les seves dades personals persegueix les següents finalitats:

1. Gestionar i tramitar el seu registre com a usuari del web, quan qauest sigui possible.
2. Gestionar l'accés i utilització per la seva part dels continguts i serveis que Belladona posa a la seva disposició a través del web, inclosos els serveis de blog, xarxes socials o quasevol altres funcionalitats que en cada moment resultin accessibles des de la WEB.
3. Tramitar i gestionar la contractació de productes o serveis que, si s'escau, formalitzi amb Belladona a través del web, gestionar l'enviament d'aquest productes i , en general, mantenir, gestionar i controlar la relació contractual que estableixi amb nosaltres com adquirent dels nostres productes o serveis.
4. Tramitar i gestionar la sol.licitud d'informació, suggeriments, queixes o reclamacions que realitzi a través del web o del correu electrònic.
5. Remetre per diferents mitjans, inclòs electrònics, comunicacions comercials i publicitàries de Belladona i d'altres empreses del grup empresarial en el qual s'integra Belladona, respecte de productes, serveis, ofertes, promocions i qualsevol altres informacions rellevants referents a aquestes entitats, sempre que vostè ho hagués consentit.
6. Gestionar la seva subscripció al nostres servei "newsletter" i l'enviament de les corresponents comunicacions electròniques, sempre que vostè ho hagués consentit.

El tractament de les seves dades personals per part de Belladona, dacord amb la normativa aplicable, es basa en el seu consentiment, atorgat en el moment de la captació de les seves dades personals que vostè ens facilita voluntàriament a través dels mecanismes habilitats a l'efecte a la WEB; en la relació establerta amb nosaltres en els supòsits de contractació dels nostres productes i serveis; o en l'interès legítim de Belladona. Li recordem que, en qualsevol moment, en els casos en què el tractament es base en el seu consentiment, pot revocar lliurement i de forma gratuïta, en els termes que s'indiquen en l'apartat següent.

5. ¿A QUI COMUNIQUEM LES DADES?

Al marge d'aquells supòsits en què Belladona estigui obligat per imperatiu legal (ej. administracions tributàries, Administració de Justícia o altres administracions públiques), les seves dades no seran objecte de comunicació a terceres entitats. No està previst que es realitzin transferències internacionals de les seves dades. 

6. ¿PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES?

Amb caràcter general les dades personals seran conservades en tant vostè no revoqui el seu consentiment al tractament o sol.liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals que Belladona ha d'observar. En tot cas, l'informem que Belladona té establertes polítiques internes de depuració de dades destinades a controlar els terminis de conservació de les dades personals que obrin en el seu poder, de manera que aquestes podran ser cancel.lades quan deixin de ser necessàries i/o adequats per a la finalitat per a la qual han estat recollides. 

7. ¿QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

La normativa aplicable en matèria de protecció de dades li atorga una sèrie de drets específics a les seves dades personals que vostè pot exercir durant el tractament dels mateixos. Aquest drest són els que li indiquem a continuació:

1. Accés a les seves dades: té dret a accedir a les seves dades per conèixer quines dades personals que el concerneixen estem tractant.
2. Sol.licitar la rectificació o supressió de les seves dades: en determinades circumstàncies, té dret a rectificar aquelles dades personals inexactes que el concerneixen que seran objecte de tractament per la nostra part o, fins i tot, sol.licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no fossin necessàries pels fins recollits. 
3. Sol.licitar la limitació del tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies, té dret a sol.licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas li imformem quines limitacions els convervem per a l'exercici o la defensa de reclamacions tal com la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.
4. A la portabilitat de les seves dades: en circumstàncies determinades, té dret a rebre les dades personals que li imcumbeixin, i que ens hem facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a trasmetre'ls a un altres responsable del tractament.
5. Oposar-se a el tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, té dret a oposar-se a el tractament de les seves dades en aquest cas, deixaríem de tractar-los excepte que per motíus legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions, hagin de ser conservats.

Així mateix, té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Podrà exercir aquest drets mitjançant sol.licitud escrita dirigida a Belladona, a l'adreça postal indicada en l'Apartat 1 o bé remetent un correu electrònic dirigit a l'adreça info@belladona.cat. Finalment indicar-li que pot interposar una reclamació davant l'autoritat de control competent (a Espanya, l'agència espanyola de protecció de dades), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. Pot posar-se en contacte amb aquesta autoritat a través de la seva pàgina web: www.aepd.es

8. MESURES DE SEGURETAT

Belladona tractarà les seves dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de confirmitat amb el que preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.